Ekstraordinær generalforsamling maj 2018

9. maj 2018

Ekstraordinær generalforsamling.

Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 8. maj 2018 kl. 19.30 i Arden Kulturhus.

Dagsorden:

 

 1. Valg af dirigent.
 2. Orientering vedr. ændring af regnskabsår til at følge kalenderåret.
 3. Ændring af vedtægter §6.2, §7.1 og § 9.1 til §9.4 ( se nærmere herunder)
 4. Fremlæggelse af investeringsplan for bedre udnyttelse af overskudsvarme.
 5. Præsentation af ny aconto betaling.
 6. Eventuelt.

Bestyrelsen for Arden Varmeværk A.m.b.a

 

 

 

Ændring af vedtægter i forbindelse med omlægning af regnskabsåret

 Forslag til vedtægtsændringer fra bestyrelsen.

§ 6.2

Nuværende tekst:

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest 75 dage efter regnskabsårets afslutning.

Ny tekst:

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest 120 dage efter regnskabsårets afslutning.

§ 7.1

Nuværende tekst:

Bestyrelsesmedlemmerne vælges to år ad gangen, men kan genvælges.

Ny tekst:

Bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen for en periode på 2 år. Bestyrelsesmedlemmers valg- eller udpegningsperiode ophører ved afslutningen af den ordinære generalforsamling i året, hvor valg- udpegningsperioden på 2 år udløber. Som følge af, at selskabets regnskabsår er omlagt i 2018, vil bestyrelsens valg- eller udpegningsperiode være forkortet i omlægningsperioden.

§ 9.

Pkt. 9.1 og 9.2 slettes og erstattes med:

9.1 Selskabets regnskabsår er fra 1. januar til 31. december.

9.2 Selskabets regnskabsår er omlagt i 2018, hvilket medfører et forkortet regnskabsår svarende til datoen, hvor omlægningen træder i kraft til 31.december i pågældende år.

9.3 Årsrapporten opgøres under hensyntagen til lovgivningens bestemmelser og god regnskabsskik.

9.4 Årsrapporten revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor, der er valgt af generalforsamlingen.

 

Baggrund for forslag til vedtægtsændringer.

Energitilsynet har påbudt at regnskabsåret ved udarbejdelse af regnskab og budget efter varmeforsyningslovens regler skal følge kalenderåret.

 

Anbefalinger fra Dansk Fjernverme.

Energitilsynet bemyndiges til at fastsætte regler for standardisering af varmeforsyningsvirksomhedernes regnskabsføring og budgettering.

 • Standardkontoplan til varmeforsyningsloven.

Standardkontoplanen skal opdele varmeforsyningsvirksomheden i produktion, transmission og distribution.

 • Regnskabsåret skal ved udarbejdelse af regnskab og budget efter varmeforsyningslovens regler følge kalenderåret.
 • Årsregnskabet i henhold til årsregnskabsloven er der ikke lovkrav om følger kalenderåret.

(det vil dog ofte medføre meget dobbeltarbejde, hvis det ikke omlægges til kalenderåret).

 

Formålet med ovenstående er at gøre det muligt, at sammenligne omkostningerne mellem selskaberne i en kommende benchmarking.

 

Frivillighed og pligt.

 

Energitilsynet skal indføre standardkontoplan og rapportering efter kalenderår ved selskabernes indberetning i forhold til varmeforsyningsloven.

Dvs. indberetning af:

 • Budget og priser ved start af en budgetperiode.
 • Resultatopgørelse ved priseftervisning.

 

I og med at det kun er i forhold til varmeforsyningsloven indberetningen skal ske, så kan selskaberne stadig ´køre den daglige drift´i henhold til årsregnskabsloven uden standardkontoplan og med andet regnskabsår end kalenderår (forskudt regnskabsår). I forhold til skatteåret er der ligeledes ikke krav om, at det følger regnskabsår eller varmeforsyningsloven (kalenderåret).

Pligten til at benytte Energitilsynets standardkontoplan og kalenderår gælder således kun ved indberetning til Energitilsynet.

 

I praksis vil det dog være meget ressourcekrævende at køre med 2 forskellige regnskabsperioder, da der vil skulle udarbejdes et budget og en resultatopgørelse flere gange om året.

Selskaber omfattet af bestemmelserne vil derfor i praksis oftest reelt være tvunget til at følge kalenderåret og i nogen grad til at følge standardkontoplan.

 

Dansk fjernvarme anbefaler derfor, at man omlægger regnskabsåret til at følge kalenderåret.

Ændringer af vedtægter og bestyrelsesmedlemmers valgperioder.

 

Vedtægtsændringer og beslutningen herom.

Selskabets regnskabsperiode er bestemt ud fra selskabets vedtægter. I vedtægterne skal varmeselskaberne derfor ændre årsregnskabsperioden i henhold til årsregnskabsloven, hvis det ikke allerede er tilfældet at virksomheden følger kalenderåret.

 

Af vedtægterne §6.11 fremgår det, at selskabet bestyrelse er bemyndiget til selv at foretage ændringer i selskabets vedtægter, når det er nødvendigt på grund af offentlige myndigheders krav. Men i og med den kommende lov på nuværende tidspunkt ikke nævner et direkte krav til fjernvarmeselskaberne skal benytte kalenderåret i deres årsregnskab, skal selskaberne foretage en sådan ændring i forhold til deres vedtægter med baggrund i ekstraordinær generalforsamling. Her er det vedtægten §6.9 der bestemmer.

 

Ændring af valgperioder for bestyrelsesmedlemmer.

Når et fjernvarmeselskab ændre regnskabsår får det også indflydelse på hvornår generalforsamlingen skal afholdes og det får konsekvenser for længden af den periode, bestyrelsesmedlemmer er valgt for.

Selskabet kan ikke forlænge perioden mellem generalforsamlingerne på grund af ændring af regnskabsår. Konsekvensen af omlægning af regnskabsår vil derfor være, at regnskabsåret og dermed perioden mellem generalforsamlinger i stedet forkortes. Det får konsekvenser for længden af den periode, som bestyrelsesmedlemmerne er valgt for.